ภาพออกหน่วย ม.5,6 ณ วัดศรีสองคร บ้านวังร่อง ต.ห้วยไร่ วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม

ภาพออกหน่วย ม.5,6 ณ วัดศรีสองคร บ้านวังร่อง ต.ห้วยไร่ วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม

ภาพออกหน่วย ม.5,6 ณ วัดศรีสองคร บ้านวังร่อง ต.ห้วยไร่ วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม